A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

 2004

(Letölthető: pedpro04.doc)

ELŐSZÓ

Bevezetés

1. Pedagógiai elveink és céljaink

2. Személyiségneveléssel kapcsolatos feladatok

3. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok, hagyományok

4. Beilleszkedéssel és magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység

5. Tehetség és a képességek kibontakoztatását segítő tevékenységek

6. Felzárkóztatás

7. Ifjúságvédelem

8. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek

9. Eszköz- és felszerelésjegyzék

10. Szülő-tanuló-pedagógus együttműködési formái

11. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya

12. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

HELYI TANTERV

1. Óratervek

A humán tagozat óraterve
A komplex természettudományos tagozat óraterve
Nyelvi tagozat óraterve
Speciális matematika tagozat óraterve

2. Előírt tananyag és követelmény

3. Tankönyvek, tanulmányi segédletek és eszközök kiválasztásának elvei

4. A magasabb évfolyamba lépés feltételei

5. Az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, a magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei és formái

6. Az egyes modulok értékelése és minősítése, valamint beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe

7. A középszintű érettségi vizsga témakörei

8. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek

Záró rendelkezés

ELŐSZÓ

 A Berzsenyi Dániel Gimnázium az 1858-as megalapítása óta a magyar oktatásügy egyik kiemelkedő intézménye volt. Az itt folyó oktató-nevelő munkára mindenkor a szakmai igényesség, a kötelező tananyagon túlmutató ismeretátadás, a diákok személyiségfejlődését figyelemmel kísérő, toleráns, s ugyanakkor magas szintű, világosan megfogalmazott követelmények állítása volt jellemző.

Eredményességét mindenkor a kiemelkedő tanáregyéniségekből formálódó tanári kar színvonalas munkája garantálta. E testület újkori történelmünk legnehezebb időszakaiban is biztosította diákjainknak a nyugodt, kiegyensúlyozott, szélsőségektől mentes légkört. Íme néhány név a nagy tanárelődök közül: Corsano Avendano Gábor, Hofer Károly, Rómer Flóris, dr. Wágner Alajos egykori igazgatók,  Ady Lajos, dr. Badics Ferenc, Barthal Antal, Beke Manó, Benedek Marcell, Borzsák István, Frölich Károly, Kardos Tibor, Kürschák József, Szarvas Gábor, Vajthó László, Zeithammer Antal.

Fennállásunk 145 éve alatt tízezernél több diák tett sikeres érettségi vizsgát, s állta meg helyét a későbbiekben, közülük sokan tevékenységük, eredményeik folytán országos, illetve világhírnévre tettek szert. Iskolánk diákja volt Bálint György, Bánki Donát, Beke Manó, Hajós Alfréd, Heltai Jenő, Hegedűs Géza, Herskó János, Karinthy Frigyes, Károlyi Mihály, Komlós Aladár, André Kosztolányi, Tom Lantos, Pártos Géza, Pólya György, Sárközi György, Soros György, Szabolcsi Bence, Szepesi György, Zerkovicz Béla. Folytathatnánk e felsorolást. Természetesen éppúgy magunkénak érezzük azokat a volt diákjainkat, akik bár szélesebb körben nem lettek ismertek, munkájukban, emberségüket tekintve megállták helyüket.

A jelenlegi tanári gárda felkészültségét egyebek közt számos tudományos fokozat, publikáció, nyelvvizsga jelzi; az oktató-nevelő munka eredményességét a Fővárosi Önkormányzat Pro Urbe-díja ismeri el . S hogy a mai Berzsenyi méltó folytatója a korábbi időszakok Berzsenyijének és Bolyaijának, bizonyítják diákjaink országos tanulmányi és sportversenyeken, egyetemi felvételi vizsgákon való sikeres szereplései, számos nyelvvizsgája.

E gondolatok szellemében fogalmazzuk meg a hagyományainkból táplálkozó, a ma igényeihez igazodó pedagógiai programunkat és helyi tantervünket.

 Somogyi László

 igazgató

Bevezetés

Néhány adat iskolánkról

Iskolánk neveBERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM

Székhelye: 1133 Budapest, Kárpát utca 49-53.

Alapítója: I. Ferenc József rendeletére a Helytartó Tanács

Alapítás éve: 1858.

Neve az alapításkorK. K. Gymnasium in Pesth

Iskolánk jogelődje még az 1872-ben alapított

 BOLYAI GIMNÁZIUM

is, amely VI. kerületi Főreáliskola néven jött létre. A két gimnázium 1941-ben olvadt össze.

Az alapító jogutóda és az intézmény fenntartója: Budapest, Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Iskolánk felügyeleti szerve: Budapest, Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal

Az intézmény típusa: Gimnázium

A Berzsenyi Dániel Gimnázium Pest legrégibb állami gimnáziuma. Alapításakor létrehozói szándéka szerint a németek központosító törekvéseit kellett volna szolgálnia, ám az iskola első tanári karának magyar anyanyelvű tanárai - Bartal Antal, Corsano Avendano Gábor, Dunai Ferenc és Veress Ignác - szinte azonnal szembefordultak a központi akarattal, és már három év múlva, 1861-ben a német tannyelvet magyarra cserélték.

Az iskola úgy alakult meg, hogy nem volt állandó épülete. Többszöri vándorlás után a Trefort-féle iskolaépítési időszakban, 1876-ban kapott önálló épületet a Markó utca 29-31. szám alatt. Az iskola első fénykora a Markó utcai időszak volt: hetvenöt éven át itt működött - rövid megszakítással - az iskola. Ekkor a gimnázium 8 évfolyamos rendszerben működött, s különösen magas szakmai színvonaláról volt híres. Ez természetesen együtt járt a képzés elitizmusával: a gimnázium mint intézménytípus eleve elitiskola volt, s a Berzsenyi a főváros kevés gimnáziuma közül is a legrangosabbak közé tartozott.

A másik elődünket, a Bolyai Gimnáziumot 1872-ben alapították - a tanárképző intézeti gyakorló főgimnáziummal, a mai Trefort Gimnáziummal egy időben - időrendben kilencedikként Budapesten. Alapító igazgatója, Hofer Károly nagy lelkiismeretességgel és körültekintéssel válogatta ki az első tanári kar tagjait. Későbbi évkönyvek tanúsága szerint "az intézet páratlan felvirágzásának oka ebben keresendő". Az akkori elnevezése szerint főreáliskola 1884-ben kapott állandó otthont: ekkor készült el Hauszmann Alajos tervei szerint megépült korszerű iskolaépület a Markó utca 18-20. szám alatt, szemben az akkor már néhány éve ott működő főgimnáziummal.

Ettől kezdve a két intézmény között - egészen az 1941-es összeolvadásig - nemes versengés folyt. Jellemző epizódja ennek, hogy a húszas évek elején meginduló országos tanulmányi versenyek összesített eredménylistáján a két iskola közül hol az egyik, hol a másik végez előbb, de mindketten az élbolyban szerepelnek. A Berzsenyiben kiemelkedő a magyar, a nyelvek, s ezen belül a latin nyelv oktatása. (Az 1924/25-ös tanév óta oktatják nagy sikerrel az olaszt.) A Bolyai elsősorban a reáliák területén tűnik ki: kiváló a matematika, és a természettudományok oktatása.

1941-ben - valószínűleg a háborús gazdálkodás hatására - összevonják a Berzsenyit és a Bolyait. A Bolyai igazgatójának irányítása alatt az 1941/42-es tanévet a Markó utca 18-20-ban, majd a következő tanévet már a 29-31-ben éli meg az iskola, s ettől kezdve 1952-ig itt működik Berzsenyi Dániel Gimnázium néven.

1952-ben politikai döntés következtében iskolánk Angyalföldre, a Gömb utcába költözött a régi épületben hátrahagyva a két előd-intézmény által közel száz év alatt összegyűjtött páratlan könyvtárát, szertári berendezéseit.

1955-ben újabb költözés következik, ekkor kerül iskolánk a Huba utcába, egy vendéglátó-ipari szakközépiskolával társbérletbe. Hosszú és nyugodt negyedszázad következett Welker Ottó (1961-1968), majd Kálmán Ferenc (1968-1990) igazgatása alatt. Csak 1975-ben fenyegette egy ízben a megszűnés veszélye a gimnáziumot, de azt a tantestület összefogásának, határozott fellépésének köszönhetően sikerült elkerülni.

A mai Berzsenyinek nagyon sok máig élő hagyománya ezekben az években keletkezett. Egyrészt a két tagozat - a tagozatos rendszer 70-es évekbeli elsorvasztását a matematika és az olasz, illetve orosz tagozatunk - élte túl; azok nagy híre, jelentékeny eredményei, a fakultációs csoportok és oktatás gyakorlata. Másrészt a diákélet több mai intézménye - Nulladikos tábor, elsős bemutatkozás stb. Harmadrészt: ekkor éledt újjá az iskolai életet jellemző liberális légkör, viszonylagos szabadság, amely a gimnáziumot vonzóvá tette mind a tanárok, mind a diákok számára. Kifelé az iskola megvédte munkatársait és diákjait, de nem konfrontált, befelé szabadságot biztosított.

1989-ben a megnyíló lehetőségeket gyorsan kihasználva az iskola újra átállt a tagozatos rendszerre, a két korábban is működő tagozat mellett egy humán és egy természettudományos osztályt indított. A 90-es évek elején sikerült a humán tagozaton egy kísérletet elindítani, valamint a matematika tagozatot - a többi speciális matematika tagozatos iskolával karöltve - 6 évfolyamosra átformálni.

Jelenleg az iskola 18 osztállyal működik. A négy különböző profilú osztály közül a matematika 6 évfolyamos, a többi: a humán, a természettudományos -fél osztály fizika, fél osztály biológia-kémia - és a nyelvi - fél osztály olasz, fél osztály angol-német, kétévente német-angol - négy évfolyamos. Minden osztály speciális óratervvel és a tagozatos tantárgyakból speciális tantervvel rendelkezik. Magas az iskolában a csoportbontás aránya: az órák jelentős százalékában kisebb csoportokban tanulnak a gyerekek. Az oktatott idegen nyelvek: angol, német, francia, olasz, latin, eszperantó és igény szerint az orosz.

1. Pedagógiai elveink és céljaink

Mi jellemezheti egy közel másfélszáz éves iskola pedagógiai elveit és céljait a XXI. század elején? Az, ami mindig is a Berzsenyi Dániel Gimnázium sajátja volt: állandóság és változás, hagyományőrzés és korszerűség, értékőrzés és értékteremtés. Megfelelni a kor követelményeinek, s közben őrizni mindazt, ami a Berzsenyit Berzsenyivé tette, teszi.

I)      A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban folyó oktató-nevelő munka alapelvei

Az iskolában folyó pedagógiai munka elsődleges célja, hogy felkészítse diákjait – diákjainkat - a felsőfokú tanulmányokra, műveltségben és mentalitásban alkalmassá nevelni az igényes és felelős értelmiségi létre.

Általánosabb célunk emellett tanulóink személyiségének sokoldalú és harmonikus fejlesztése testi, szellemi és erkölcsi szempontból egyaránt; az iskola által képviselt hagyományok és értékek továbbadása, a jogok és a kötelességek ismerete, a helyes önértékelés és az értékorientáltság kialakítása.

Az iskola nem képes rendszerezni minden ismeretet, amely diákjait egyre több oldalról éri. Szándékai szerint azonban képessé teszi őket arra, hogy a rájuk zúduló információtömeget értelmezzék, feldolgozzák, rendszerezzék - az olvasás igényének és szeretetének, valamint az informatika alkalmazásának birtokában. Tegyék mindezt kreatív gondolkodásuk segítségével, szilárd, egyben korszerű értékrendre támaszkodva.

Befolyásunk, nevelő munkánk - a szülői házzal összhangban és együttműködve - az emberformálásra irányul. Az iskolánkra hagyományosan jellemző gyermekközpontúság, a tanárok és diákok kölcsönös tiszteletén, megbecsülésén és elismerésén alapuló közös munka és annak öröme meghatározó eleme kell, hogy maradjon a Berzsenyi Dániel Gimnázium életének.

 A nevelőtestület megkísérel mintát adni jelenre és jövőre nézve egész magatartásával, azzal, amit és amilyen színvonalon, amilyen tudatossággal tanít. Tevékenységünk egészével törekszünk közvetíteni az egyetemes és magyar kultúra, valamint az egyetemes emberi erkölcs általános érvényű, az egyén és a társadalom számára egyaránt hasznosnak ítélt értékeit.

Iskolánk állami gimnázium, politikai és világnézeti semlegesség jellemzi nevelő- és oktatómunkánkat. A Berzsenyi Dániel Gimnázium tantestülete rendkívül fontosnak tartja azon hagyományok ápolását, amelyek közel másfél százados múltjából következően kötelezettségként hárulnak rá és a ma iskolája számára is teljes mértékben vállalhatóak.

II)   Közös alapértékeknek tekintjük, s egységesen valljuk azokat a pedagógiai elveket, amelyek segítségével az alábbiakban megfogalmazott célok megvalósulhatnak:

1.

a)      Diákjaink becsüljék embertársaikat, tiszteljék a tudást, az emberi munkát.

b)      Humanista értékrend hordozói legyenek: tiszteljék mások emberi mivoltát, véleményét, gondolatait, hitét.

c)      Tegyenek szert kellő önismeretre, ennek alapján mindenkor törekedjenek képességeikhez mérten a legjobb eredményt elérni.

d)      Legyen igényük a folyamatos önképzésre, sajátítsák el az önálló munkavégzés és az önálló gondolkodás képességét hogy felkészüljenek az egész életen át tartó tanulásra, a folyamatos megújulásra, újrakezdésre.

2.

e) Nyitottak legyenek: érdeklődjenek szűkebb és tágabb környezetük, hazájuk, a világ eseményei és általában minden új iránt. Óvják és védjék természeti környezetüket.

f) Vállalják teljes szívvel és őrizzék nemzeti kultúránkat, történelmünket, hagyományainkat, vigyázzanak anyanyelvük szépségére és tisztaságára. Egyben legyenek az európaiság gondolatának hordozói, öntudatos európai polgárok.

g) Alkotó, gondolkodó emberként legyenek aktív részesei szűkebb és tágabb környezetük formálásának; tudjanak megalapozott és körültekintő ítéletet alkotni, értelmes döntéseket hozni.

h) Legyenek tekintettel mindenkori környezetükre, egyéniségüket megtartva tudjanak az elvárásokhoz alkalmazkodni, törvénytisztelő polgárokká válni.

i) Érezzenek felelősséget önmagukért, társaikért, tetteikért, lássák világosan cselekedeteik következményeit is. Viselkedjenek és beszéljenek kulturáltan, mások érzékenységére empátiával tekintsenek.

j) Legyenek becsületesek és őszinték.

k)      Legyenek fegyelmezettek munkájuk végzésében és életvezetésükben egyaránt. Érezzenek felelősséget saját maguk fizikai és mentális egészségének megőrzése iránt.

l)        Értsék meg, hogy a tanulás nem csak egyéni karrier kérdése, hanem erkölcsi kérdés is -, magatartásukban, cselekedeteikben, megjelenésükben, stílusukban egyaránt.

m)    Tudják megfogalmazni céljaikat úgy, hogy azok összhangban legyenek lehetőségeikkel, képességeikkel. E célok elérésére tegyenek erőfeszítéseket.

III) Legfőbb értékeink közé soroljuk az alábbiakat:

IV)  Céljaink elérése érdekében az alábbiak érvényre juttatása szükséges:

 Az egyes szaktárgyak eredményes oktatásával olyan alapvető általános műveltség és nyitottság átadása, amellyel lehetővé válik a diákjaink továbbtanulása, és beilleszkedése a társadalomba.

Ezek megvalósításához a képességek fejlesztésére - logikai, gondolkodási, koncentráló, lényeglátó, a tanultakat alkalmazni tudó stb. - törekszünk. E képességek a tananyagátadáson keresztül fejleszthetők eredményesen.

Az értelmi képességek kibontakoztatásának, fejlesztésének igénye mellett gazdag, kiegyensúlyozott érzelmek alakításával is formálni kívánjuk tanulóink személyiségét.

Egyéni és közösségi harmóniát, egészséges munkalégkört, kölcsönös bizalomra, egymás megbecsülésére épülő kapcsolatrendszert kell teremteni és megőrizni úgy a diákok, mint a tanárok közösségében.

-         Az egyes emberben ismereteinek, gondolkodásának, érzelmeinek és jellemének kiegyensúlyozottsága, társadalmi környezetéhez való alkalmazkodni tudása teremti meg az összhangot.

-         A közösségi harmónia iskolánk keretei közt a tantestület, a tanulóközösség és a szülők összetartozását, a közös célért folytatott értelmes vitákban összehangolt tevékenységét jelenti.

-         A személyiség kibontakoztatásához egészséges, derűs, őszinte légkör szükséges, amelyet iskolánkban biztosítani igyekszünk.

Az információszerzés képességének társadalmi szerepe megnőtt. Fontossá vált, hogy mindenki időben hozzájusson a munkájához, az életvitelének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Ehhez el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási, -szervezési és -átadási technikákat, valamint az információkezelés jogi és etikai szabályait.

-         Tanulóink számára lehetővé tesszük a hagyományos információ források igénybe vételét a jól felszerelt, 32 000 kötetes iskolai könyvtárunkban. A könyvtárhasználati órákon nagy súlyt fektetünk az információszerzési technikák elsajátítására.

-         Az iskola polgárai számára alanyi jogon biztosítjuk az informatikai eszközök használatát, a helyi hálózat és az Internet hozzáférést a BDG Hálózati Etikett szabályozásával. Az informatikai szolgáltatásokat a gimnázium épületén kívülről is igénybe lehet venni.

-         Az iskola törekszik arra, hogy megmutassa magát (képzési rendszerét, pedagógiai módszereit, társadalmi kapcsolatait) a digitális világban, így magáról minél pontosabb információt szolgáltasson.

-         A diák-diák, a diák-tanár és a tanár-tanár kapcsolatok fejlődő és fokozatosan bővülő módszerének tekintjük az infokommunikációs eszközök használatát.

-         A tanulók és a tanárok számára biztosítjuk az NDA (Nemzeti Digitális Adattár), az SDT (Sulinet Digitális Tudásbázis) és más oktatási-művelődési szempontból értékes adatbázisok használatát. Mind nagyobb szerepet kap az intelligens és interaktív hálózati technológiák alkalmazása.

-         Az elektronikus média és az IKT (infokommunikációs technológia) módszertani alkalmazását, fejlesztését támogatjuk. A digitális tartalmak – elektronikus gyűjtemények, fogalom-, hang-, kép-, film- és feladattárak – használatát a tanítási-tanulási folyamatban folyamatosan bővítjük.

-         Fejlesztjük az információgyűjtő, problémamegoldó és kritikusan értékelő gondolkodást a világháló használatának területén.

-         A társadalomba beágyazódó, számos ellentmondással terhelt digitális tartalmak használatánál kritikusságot, kulturális igényességet és magas szintű morális magatartást várjuk el.

-         A hagyományos tanórákon túlmutató, informatikával támogatott projektalapú tanítási módszerek nagyobb szerepet kapnak. Ezzel az ismeretátadó és számonkérő pedagógusból az ismeretek közötti eligazodást segítő, tanácsadó, az információt értékelni, abban kételkedni tudó tanulók nevelőjévé, munkatársává válik

2. Személyiségneveléssel kapcsolatos feladatok

Szeretnénk, ha tanulóink életkoruknak megfelelő szinten autonóm, érett, kompetenciáik birtokában döntésre képes, kiegyensúlyozott személyiségként léphetnének ki az érettségi után az iskolából.

Ezzel kapcsolatos feladataink:

A  Személyiségfejlesztés

1.      Kommunikációs készségek fejlesztése

·        Törekszünk a megértő meghallgatás és az értő figyelem fejlesztésére

·        Fejlesztjük a tanulók vitakultúráját: az érvelést és a véleménynyilvánítás szabadságának aktív gyakorlását

·        Lehetőséget biztosítunk a meggyőzés módozatainak elsajátítására: a logikai és érzelmi utak megismerésére és gyakorlására

·        Törekszünk az eltérő kommunikációs helyzeteknek megfelelő verbális és nonverbális jelzések megértetésére és alkalmazására

2.      Reális énkép és önértékelés kialakítása

·        Segítünk a tanulók önészlelési és önreflexiós képességének fejlesztésében

·        Nagy figyelmet fordítunk az önbizalom és az ezzel összekapcsolandó önfegyelem fejlesztésére

·        Segítünk a hatékony és konstruktív önérvényesítési technikák kialakításában

·        Törekszünk arra, hogy tanulóink a sikereket és kudarcokat megtanulják megélni és hasznosítani

·        Hozzásegítjük tanulóinkat a konfliktuskezelő készségek kialakításához: az egyén szempontjából hiteles és hatékony, a társaknak elfogadható modellek elsajátításával

3.      Érzelmi - akarati fejlesztés

·        Törekszünk a középiskolás életkorban egyáltalán elvárható érzelmi stabilitás kialakítására: a tanuló saját érzelmeinek felismerésére; érzelmei egyensúlyának önálló megteremtésére

·        Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink mások érzelmeit felismerjék és tiszteletben tartsák

·        A kitartás, az állhatatosság és a küzdőképesség kialakítás kiemelt feladatunk

·        Fejlesztjük az akadályok felmérésének és leküzdésének képességét

·        Segítünk tanulóinknak, hogy képesek legyenek kezelni saját verbális és fizikális agressziós késztetéseiket

B  Társas készségek fejlesztése

·        Fontos feladatunk a beilleszkedés segítése és az alkalmazkodókészség továbbfejlesztése

·        Törekednünk kell arra, hogy tanulóink a korosztályuknak megfelelő és tőlük elvárható magatartásformákat, normákat, értékeket elsajátítsák és alkalmazni tudják

·        Kiemelt feladatunk a társas érzékenység fejlesztése: a társak problémáinak észlelése, azokra való nyitottság

·        Törekszünk előítélet-mentes gondolkodás kialakítására

·        Próbáljuk fejleszteni az empátiát és kialakítani a cselekvő szolidaritást

·        Fontosnak tartjuk a csapatmunkát és az együttműködési készséget s ezekre neveljük is tanulóinkat

A megismerő folyamatok fejlesztése

Tantárgyi programjaink szerint kiemelkedő a következő területek fejlesztése:

·        Matematika-logikai gondolkodás

·        Természettudományos gondolkodás

·        Élménybefogadás és –feldolgozás

·        Problémamegoldó gondolkodás

·        A kreativitás (a képi gondolkodás és a képzelet)

3. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

A közösségfejlesztés területén a következőket szeretnénk diákjainkban kialakítani:

§         A közügyekben való részvétel igénye

§         Felelősség a társak iránt

§         Csoport értékrendjének alakítása

§         Csoport értékrendjéhez való alkalmazkodási képesség

§         Tevékeny hozzájárulás a közösség dolgaihoz

Az induló évfolyamokat a tanév kezdete előtt 0 táborokban fogadjuk. A tábor programját felsőbb évfolyamos diákok szervezik. A szervezőket pályázat útján választja ki a diákönkormányzat, a tanár vezetőket a diákok javaslatának figyelembevételével az igazgató bízza meg. A tanév megkezdését követően ősszel az induló osztályok iskolai rendezvényen mutatkoznak be.

A diákokat az évente megválasztott IDÖK (Iskolai Diák Önkormányzat) képviseli, amelynek osztályonként 2-2 tagja van. Vezetésre a tanulók programtervvel pályáznak.

Minden évben megrendezzük a Berzsenyi-napokat. A programját a nevelőtestület jóváhagyásával az IDÖK állítja össze.

Kétévente megszervezzük a "tolerancia-hét" eseménysorozatot. Ennek során az etnikai, vallási, mentális, egészségi szempontok szerinti másság-azonosság témaköre került a figyelem középpontjába.

A búcsúzó évfolyam számára minden évben a 11. évfolyam két-két osztálya készíti elő a szalagavató bált, májusban a ballagást.

Évente megszervezzük a Szakmák napját, amely a diákjaink pályaorientációját, pályaválasztását segíti.

24 órás nonstop kosárlabda és futball bajnokságot rendezünk.

Évente Berzsenyi- és Közösségi díjban részesítjük az arra érdemes 12-es diákjainkat.

Diákvezetéssel és tanári segítséggel iskolaújságot és iskolarádiót működtetünk.

Nemzeti ünnepeink megünneplése mellett minden évben megemlékezünk október 4-én iskolánk alapításának évfordulójáról. Ekkor köszöntjük jubiláló tanárainkat.

Nevelőmunkánkban nagy teret szentelünk a környezetünkben élő népek, nemzetek megismerésére, megértésére. Ennek jegyében ösztönözzük, hogy diákjaink minél több személyes élményhez jussanak e téren. Iskolánknak számos külföldi csere-kapcsolata van határon túli magyar iskolákkal, Európai Uniós országok iskoláival.

A brassói Áprily Lajos Gimnáziummal közösen évek óta együtt táboroznak diákjaink az erdélyi Székelyzsomboron, ahol egy, a két iskola közös tulajdonában lévő romos épületet hoznak rendbe szakavatott irányítás mellett a táborozók.

Diákcsere révén rendszeresen eljutnak tanulóink Németországba, Olaszországba, alkalmanként Franciaországba.

A diákok és szülők kérésére önköltséges kirándulásokat szervezünk tanulóink számára. Ugyanilyen módon szervezünk tanulmányi munkát is kiegészítő programokat diákjainknak. (Pl. „monarchia-túra”, Paksi Atomerőmű látogatás, stb.)

A volt diákokkal való kapcsolattartás intézményesítése céljából támogatjuk az öregdiák-kör működését.

Gimnáziumunk teljesítette a COMENIUS 2000 I. Intézményi Minőségfejlesztési Modell által megfogalmazott intézményi minőségfejlesztési feladatokat, s a modell által megfogalmazott partner központú intézményi minőségirányítási rendszert működteti.

Iskolánkban a korábbiakban számos alapítvány működött, melyeket volt diákjaink, tanáraink nemes célokra hoztak létre. A második világháború alatt ezek sajnos elhaltak. Újjáélesztésükhöz az elmúlt években kezdtünk hozzá: a 90-es években három új alapítvány létesült. Az egyik "Berzsenyi Stúdió Gimnáziumi Alapítvány" néven az iskola tevékenységét széles körben anyagilag támogatja, a másik "BDG Tudásért Ösztöndíj Alapítvány" néven működik, s arra érdemes diákjainknak biztosít ösztöndíj lehetőséget, a harmadik „Berzsenyi Gimnázium Történeti Alapítvány”, amely az iskola hagyományainak ápolását, régi alapítványok céljainak megvalósítását tekinti hivatásának.

4. Beilleszkedéssel és magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység

A beilleszkedéssel és magatartási nehézséggel küszködő diákjaink gondjainak megoldására az osztályfőnökök a tanár kollégákkal, a szülőkkel és diákokkal együttműködve teszik meg a szükséges lépéseket.

A szakember segítségét igénylő esetekben – a szülőkkel egyetértésben – kérjük az iskolában működő pszichológus, vagy más külső szakember közreműködését a probléma megoldására, enyhítésére.

A rejtve maradó beilleszkedési nehézségek feltárására, a közösség szerkezetének vizsgálatára minden évben szakember irányításával szociometriai felmérést végzünk. A perifériára szorult diákjaink helyzetét elemezzük, s keressük meg a megfelelő eszközöket az érintett diákok integrálására.

5. Tehetség és a képességek kibontakoztatását segítő tevékenységek

A tehetség és a képességek kibontakoztatását szolgálja a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban hagyományosan működő tagozatos rendszer. Ennek keretében a tagozatos tárgyakat emeltszinten oktatjuk.

a) A tananyagon túli képzés igényével, a tehetséges tanulók érdeklődésétől függően, a szakmai munkaközösségek javaslatára szakköröket indít az iskola. A foglalkozások a szakkörvezető által összeállított tematika alapján történnek.

b) Tehetséges diákjainkat arra ösztönözzük, hogy tanulmányi versenyeken vegyenek részt, s képességeiknek megfelelő eredményeket érjenek azokon el. Szorgalmazzuk azt is, hogy diákjaink minél nagyobb számban tegyenek nyelvvizsgát illetve emeltszintű érettségi vizsgát.. Az eredményes szerepléshez iskolánktól a szakmai-pedagógiai segítséget megkapják.

c) Diákjaink önképzőköröket hozhatnak létre, melynek szervezését, működtetését tanári segítséggel öntevékenyen látják el. A működésük feltételeit az iskolavezetés biztosítja.

d) Az iskolában énekkar működik, s kellő érdeklődés esetén zenekar hozható létre. Vezetője az igazgató által megbízott kórus- és zenekarvezető tanár.

e) Az iskolai sportkör ( ISK ) a tanulók mindennapi testedzésének kielégítésére, versenyeken való eredményes részvételére alakult meg. Az ISK önálló szabályzat alapján működik, s gazdálkodása is önálló.

6. Felzárkóztatás

 Az induló osztályokban az eltérő előismeretek kiegyenlítésére, a beilleszkedés segítésére szükség esetén felzárkóztató foglalkozásokat tartunk. A többi osztályainkban is van lehetőség korrepetálások megszervezésére az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás céljából. Az iskola rendelkezésére álló, erre a célra fordítható órakereten belül a korrepetálás differenciált foglalkozással, egyes tanulókra, vagy az egész osztályra kötelező jelleggel, a szaktanárok javaslatára történik.

7. Ifjúságvédelem

Iskolánkban fél állásban ifjúságvédelmi felelős tevékenykedik. Fő teendője a szociális hátrányokkal érkező tanulóink sorsának figyelemmel kisérése, segítésük összehangolása. Az ifjúságvédelmi felelős az osztályfőnökökkel közösen keresi meg az érintett tanulókat, tekinti át a segítségnyújtás lehetőségeit.

8. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek

A rászoruló tanulókat a következő területeken tudjuk anyagilag támogatni:

§         Tanév elején tankönyvtámogatást adunk.

§         Menzai ebédbefizetés során kedvezményt adunk a rászorultság arányában.

§         Diákcserék költségeit részben vagy egészben alapítványi támogatással átvállaljuk.

§         Petőfi Zoltán szociális ösztöndíjat adunk a leginkább rászorulóknak.

9. Eszköz- és felszerelésjegyzék

Iskolánk rendelkezik azokkal az eszközökkel és felszereléssel, amelyek a színvonalas nevelő-oktató munkához szükségesek. A fenntartónk segítségével törekszünk ezeket folyamatosan karbantartani, korszerűsíteni, az új feladatokhoz – pl. új helyi tanterv, kétszintű érettségi, új Nemzeti Alaptanterv, stb. – a felszerelést biztosítani.

Az oktató-nevelő munkát helyi hálózatba szervezett számítógép park segíti. Diákjainknak állandó internet hozzáférési lehetőséget, saját e-mail címet biztosítunk.

10. Szülő-tanuló-pedagógus együttműködési formái

Iskolánkban évek óta eredményesen működik az Iskolaszék, amely a tanárok, diákok és szülők 3-3, valamint a fenntartó képviselőjéből áll. Az oktatási törvényben szereplő jogosítványokon túlmenően az iskola életével összefüggő számos kérdésben tesz javaslatot, foglal állást.

A Comenius I partnerközpontú minőségbiztosítási rendszert kiépítettük, s ennek keretében rendszeresen vizsgáljuk együttműködő partnereink elégedettségét. 

A szülők, tanulók és pedagógusok együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata részletezi.

11. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya

 Az iskolai programunk teljesítményközpontú.  Tanulóinktól - a képességeikhez mért - jó teljesítményt várunk el tanulmányi téren ezen túlmenően, érdeklődésük középpontjában álló műveltségi területen kiemelkedő eredmények felmutatását tűzzük célként.

Az iskolai követelmények teljesítése érdekében elvárjuk és megköveteljük a rendszeres, kitartó munkát.

A diákok folyamatos tanulását, felkészültségét, tudását a szaktanár rendszeres számonkéréssel ellenőrzi. A számonkérés lehet szóbeli felelet, írásbeli felelet, dolgozat, házi dolgozat illetve témazáró dolgozat. Írásbeli felelet a napi anyag számonkérésére irányul. Dolgozat több órára feladott egység írásbeli számonkérése. Témazáró dolgozat a téma egészének elsajátítását mérő írásbeli számonkérés.

Diákjaink túlterhelésének elkerülése érdekében egy tanítási napon csak egy témazáró dolgozat vagy legfeljebb két dolgozat iratható. A témazáró dolgozatot legalább egy héttel előre, a dolgozatot legalább az előző szakórán be kell jelenteni.

12. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

Az otthoni felkészülést szolgáló feladatok formája és mennyisége tantárgy specifikus. Funkciójuk a tanult anyag elmélyítése, begyakorlása, az elsajátított ismeretek rendszerezése, az új ismeretek szerzésének előkészítése.

Az otthoni felkészülésre kijelölt anyag mennyiségének meghatározásakor figyelembe vesszük tanítványaink életkori sajátosságait, teherbíró képességét.

HELYI TANTERV

1. Óratervek

 Óraterveinkben feltüntettük a kötelező, kötelezően választható valamint a szabadon választható órakeretet. Ezek együttesen alkotják az óratervben szereplő óraszámokat. Diákjainktól elvárjuk, hogy maximálisan kihasználják az iskola által nyújtott tanulási lehetőségeket.

Helyi tantervünkben, s ezen belül az óraterveinkben tükröződik az igény, hogy a jól bevált tagozatos rendszer eredményeit megőrizzük.

A tagozatos tárgyak oktatása szándékaink szerint biztosítja az emeltszintű érettségi vizsgára való eredményes felkészülés lehetőségét.

A nem tagozatos tantárgyak alaptanterve biztosítja az óratervekben jelölt szintű érettségi vizsgára való eredményes felkészülést.

.

Az óratervben választási lehetőséget biztosítunk arra az esetre is tekintettel, ha valaki nem tagozatos tantárgyból szeretne emelt szintű érettségi vizsgára készülni. A felkészítő csoportokat úgy szervezzük, hogy a felkészítési kötelezettségeink mellett lehetőségeink szerint minél több igényt ki tudjunk elégíteni.

Az oktatásunkat a hagyományos tantárgyi struktúrában végezzük. Az olyan előírt műveltségi területeknek, melyek nem férnek a hagyományos tantárgyi keretbe, az osztályfőnöki órák tematikájában szerepeltetjük, illetve a kerettantervi modulokat – társadalomismeret, tánc és dráma, mozgókép és médiaismeret, részben a könyvtárhasználati ismeretek – az órákat összevontan, blokkosítva tanítjuk.

A humán tagozat óraterve

 A vastagon szedett óraszámok mellett pluszként a választható óraszámot jelöltük.

Az utolsó oszlopban E-vel az emelt-, K-val a középszintű érettségi vizsgát jelöltük. Az alábbi óraszámban a jelzett szintű érettségi vizsgára való jelentkezést tartjuk reálisnak.

HUMÁN TAGOZAT  - 1. változat: csak magyar és történelemből készül emelt szintű vizsgát tenni

Tantárgy

9.

10.

11.

12. 

Összesen

 ÉRETTSÉGI

Magyar

4

5

6

6

21

E

Történelem

4

4

4

5

17

E

Latin

4

3

3

3

13

K

Nyelv

4

4

5

5

18

E*

Matematika

4

3

3

3

13

K

Fizika

1,5

1,5

2

2

7

K

Kémia

2

2

0

0

4

K

Biológia

0

2

3

0

5

K

Földrajz

2

2

0

0

4

K

Informatika

2

2

0

0

4

 

Ének

0

0

2

1

3

 

Rajz

0

0

1

2

3

 

Testnevelés

2+1

2+1

2

2

8+2

 

Oszt. főn.

1

1

1

1

4

 

Bevezetés a filozófiába 

0

0

0

1

1

 

Összesen

30,5

31,5

32

31

125

 

* Ha nem kezdő szintről indul, különben K

     

HUMÁN TAGOZAT - 2. változat: nem csak magyarból vagy történelemből készül emelt szintű vizsgát tenni

Tantárgy

9.

10.

11.

12. 

Összesen

 ÉRETTSÉGI

Magyar

4

5

6

4

19

K

Történelem

4

4

4

5

17

E

Latin

4

3

3

0

10

 

Nyelv

4

4

5

5

18

 E*

Matematika

4

3

3

3

13

K

Fizika

1,5

1,5

2

2

7

K

Kémia

2

2

0

0

4

K

Biológia

0

2

3

0

5

K

Földrajz

2

2

0

0

4

K

Informatika

2

2

0

0

4

 

Ének

0

0

2

1

3

 

Rajz

0

0

1

2

3

 

Testnevelés

2+1

2+1

2

2

8+2

 

Oszt. főn.

1

1

1

1

4

 

Bevezetés a filozófiába 

0

0

0

1

1

 

Legalább egyet, legfeljebb kettőt választ:

   

Matematika

   

2

3

13+2+3

E

Fizika

   

2

3

7+2+3

E

Biológia

   

2

3

5+2+3

E

Nyelv

   

2

3

18+2+3

E

*külön csoportban tanulják

           

Összesen

30,5

31,5

32

29

123

 

A komplex természettudományos tagozat óraterve

  Az utolsó oszlopban E-vel az emelt-, K-val a középszintű érettségi vizsgát jelöltük. Az alábbi óraszámban a jelzett szintű érettségi vizsgára való jelentkezést tartjuk reálisnak.

BIOLÓGIA-KÉMIA

 

1. változat: biológia-kémia 

 

 Tantárgy

 9.

10.

11.

12.

ÖSSZESEN

Érettségi típusa

 

Magyar

4

4

4

4

16

K

 

Történelem

2

2

3

3

10

K

 

Nyelv I.

4

3

4

0

11

K

 

Nyelv II.

0

4

3

5

12

K

 

Matematika

5

4

4

3

16

K

 

Fizika

2

2

2

2

8

K

 

Kémia

4

3

4

3

14

E

 

Biológia

2

3

4

4

13

E

 

Földrajz

2

2

   

4

   

Informatika

1,5

1,5

0

0

3

   

Ének

1

0

0

1

2

   

Rajz

1

0

0

2

3

   

Testnevelés

2+1

2+1

2

2

8+2

   

Oszt. főn.

1

1

1

1

4

   

Bevezetés a filozófiába 

0

0

0

1

1

   

Összesen

31,5

31,5

31

31

125

 

BIOLÓGIA-KÉMIA

2. változat: amennyiben más tárgyból készül emelt szintű érettségi vizsgát tenni

 Tantárgy

 9.

10.

11.

12.

ÖSSZESEN

Érettségi típusa

Magyar

4

4

4

4

16

K

Történelem

2

2

3

3

10

K

Nyelv I.

4

3

4

0

11

K

Nyelv II.

0

4

3

5

12

K

Matematika

5

4

4

3

16

K

Fizika

2

2

2

2

8

K

Kémia

4

3

4

0

11

K

Biológia

2

3

4

0

9

K

Földrajz

2

2

   

4

 

Informatika

1,5

1,5

0

0

3

 

Ének

1

0

0

1

2

 

Rajz

1

0

0

2

3

 

Testnevelés

2+1

2+1

2

2

8+2

 

Oszt. főn.

1

1

1

1

4

 

Bevezetés a filozófiába 

0

0

0

1

1

 

Legalább egyet, legfeljebb kettőt választ:

Matematika

   

2*

3

16+2+3

E

Fizika

   

2*

3

8+2+3

E

Magyar 

   

2*

3

16+2+3

E

Történelem 

   

2*

3

10+2+3

E

Nyelv I. 

   

2*

3

11+2+3

E

Összesen

31,5

31,5

31

27

121

 

*: 11. osztályban fakultációs keretből

FIZIKA - emelt informatikával

1. változatfizika

 Tantárgy

 9.

10.

11.

12.

ÖSSZESEN

Érettségi típusa

Magyar

4

4

4

4

16

K

Történelem

2

2

3

3

10

K

Nyelv I.

4

3

4

0

11

K

Nyelv II.

0

4

3

5

12

 

Matematika

5,5

4

4

5

18,5

E

Fizika

2

4

5

5

16

E

Kémia

2

2

2

0

6

K

Biológia

2

2

2

0

6

K

Földrajz

2

2

   

4

K

Informatika

3

1,5

2

0

6,5

K

Ének

1

0

0

1

2

 

Rajz

1

0

0

2

3

 

Testnevelés

2+1

2+1

2

2

8+2

 

Oszt. főn.

1

1

1

1

4

 

Bevezetés a filozófiába 

0

0

0

1

1

 

Összesen

31,5

31,5

32

29

124

 

2. változat: informatika

 

 Tantárgy

 9. 

10.

11.

12.

ÖSSZESEN

Érettségi típusa

Magyar

4

4

4

4

16

K

Történelem

2

2

3

3

10

K

Nyelv I.

4

3

4

0

11

K

Nyelv II.

0

4

3

5

12

 

Matematika

5,5

4

4

5

18,5

E

Fizika

2

4

5

2

13

K

Kémia

2

2

2

0

6

K

Biológia

2

2

2

0

6

K

Földrajz

2

2

0

0

4

K

Informatika

3

1,5

2

4

10,5

E

Ének

1

0

0

1

2

 

Rajz

1

0

0

2

3

 

Testnevelés

2+1

2+1

2

2

8+2

 

Oszt. főn.

1

1

1

1

4

 

Bevezetés a filozófiába 

0

0

0

1

1

 

összesen

31,5

31,5

32

30

125

 

3. változat: amennyiben leadják a tagozatos tárgyat

 Tantárgy

 9. 

10.

11.

12.

ÖSSZESEN

Érettségi típusa

Magyar

4

4

4

4

16

K

Történelem

2

2

3

3

10

K

Nyelv I.

4

3

4

0

11

K

Nyelv II.

0

4

3

5

12

 

Matematika

5,5

4

4

5

18,5

E

Fizika

2

4

5

2

13

K

Kémia

2

2

2

0

6

K

Biológia

2

2

2

0

6

K

Földrajz

2

2

0

0

4

K

Informatika

3

1,5

2

0

6,5

K

Ének

1

0

0

1

2

 

Rajz

1

0

0

2

3

 

Testnevelés

2+1

2+1

2

2

8+2

 

Oszt. főn.

1

1

1

1

4

 

Bevezetés a filozófiába 

0

0

0

1

1

 

Egy tárgyat választ:

           

Magyar 

   

2*

3

16+2+3

E

Történelem 

   

2*

3

10+2+3

E

Biológia

   

2*

3

6+2+3

E

Nyelv I. 

   

2*

3

11+2+3

E

összesen

31,5

31,5

32

29

124

 

Nyelvi tagozat óraterve

 Az utolsó oszlopban E-vel az emelt-, K-val a középszintű érettségi vizsgát jelöltük. Az alábbi óraszámban a jelzett szintű érettségi vizsgára való jelentkezést tartjuk reálisnak.

OLASZ

Olaszból és egy másik tárgyból készül emelt szintű érettségi vizsgát tenni

 Tantárgy

9.

10.

11.

12.

ÖSSZESEN

Érettségi típusa

Magyar

4

4

4

4

16

K

Történelem

2

2

4

3

11

K

Olasz

7

6

6

5

24

E

Angol

4

3

4

4

15

K

Matematika

4

3

3

3

13

K

Fizika

1,5

1,5

2

2

7

K

Kémia

2

2

0

0

4

K

Biológia

0

2

3

0

5

K

Földrajz

2

2

0

0

4

K

Informatika

2

2

0

0

4

 

Ének

0

1

1

0

2

 

Rajz

0

0

2

1

3

 

Testnevelés

2+1

2+1

2

2

8+2

 

Oszt. főn.

1

1

1

1

4

 

Bevezetés a filozófiába 

0

0

0

1

1

 

Legalább egyet, legfeljebb kettőt választ:

Matematika

   

2*

3

13+2+3

E

Magyar

   

2*

3

16+2+3

E

Történelem

   

2*

3

10+2+3

E

Összesen

31,5

31,5

32

29

124

 

ANGOL-NÉMET

Angolból, németből és egy másik tárgyból készül emelt szintű érettségi vizsgát tenni

 Tantárgy

9.

10.

11.

12.

ÖSSZESEN

Érettségi típusa

Magyar

4

4

4

4

16

K

Történelem

2

2

4

3

11

K

Nyelv I.

6

5

5

3

19

E

Nyelv II.

5

4

5

6

20

E,K

Matematika

4

3

3

3

13

K

Fizika

1,5

1,5

2

2

7

K

Kémia

2

2

0

0

4

K

Biológia

0

2

3

0

5

K

Földrajz

2

2

0

0

4

K

Informatika

2

2

0

0

4

 

Ének

0

1

1

0

2

 

Rajz

0

0

2

1

3

 

Testnevelés

2+1

2+1

2

2

8+2

 

Oszt. főn.

1

1

1

1

4

 

Bevezetés a filozófiába 

0

0

0

1

1

 

Legalább egyet, legfeljebb kettőt választ:

Matematika

   

2*

3

13+2+3

E

Magyar

   

2*

3

16+2+3

E

Történelem

   

2*

3

10+2+3

E

Összesen

31,5

31,5

32

29

126

 

*: 11. osztályban fakultációs keretből

Speciális matematika tagozat óraterve

SPECIÁLIS MATEMATIKA - 1. változat:

Tantárgy

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ÖSSZESEN

Érettségi típusa

Magyar

4

4

4

4

4

4

24

K

Történelem

2

2

2

2

4

3

15

K

Nyelv I.

5

4

5

4

0

0

18

K

Nyelv II.

0

0

0

4

3

5

12

K

Matematika

7

7

7

7

7

7

42

E

Fizika

2

2

1,5

1,5

2

2

11

K

Kémia

1

2

2

2

0

0

7

K

Biológia

0

2

2

2

2

0

8

K

Földrajz

2

2

3

0

0

0

7

K

Informatika

0

0

2

2

3

0

7

K

Ének

2

0

0

0

1

1

4

 

Rajz

1

1

0

0

1

2

5

 

Testnevelés

2+1

2+1

2+1

2+1

2

2

12+4

 

Oszt. főn.

1

1

1

1

1

1

6

 

Bevezetés a filozófiába 

0

0

0

0

0

1

1

 

Egyet választ :

               

Nyelv I.

       

2*

3

18+2+3

E

Fizika

       

2*

3

12+2+3

E

Informatika

         

4

7+4

E

Történelem

       

2*

3

15+2+3

E

Magyar

       

2*

3

24+2+3

E

Összesen

29

29

31,5

31,5

30

31

182

 

2. változat: más tárgyból készül emelt szintű érettségit tenni

Tantárgy

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ÖSSZESEN

Érettségi típusa

Magyar

4

4

4

4

4

4

24

K

Történelem

2

2

2

2

4

3

15

K

Nyelv I.

5

4

5

4

0

0

18

K

Nyelv II.

0

0

0

4

3

5

12

K

Matematika

7

7

7

7

7

3

38

K

Fizika

2

2

1,5

1,5

2

2

11

K

Kémia

1

2

2

2

0

0

7

K

Biológia

0

2

2

2

2

0

8

K

Földrajz

2

2

3

0

0

0

7

K

Informatika

0

0

2

2

3

0

7

K

Ének

2

0

0

0

1

1

4

 

Rajz

1

1

0

0

1

2

5

 

Testnevelés

2+1

2+1

2+1

2+1

2

2

12+4

 

Oszt. főn.

1

1

1

1

1

1

6

 

Bevezetés a filozófiába 

0

0

0

0

0

1

1

 

Kettőt választ:

               

Történelem

       

2*

3

15+2+3

E

Fizika

       

2*

3

12+2+3

E

Informatika

         

4

7+4

E

Nyelv I

       

2*

3

18+2+3

E

Magyar

       

2*

3

24+2+3

E

Biológia

       

2*

3

8+2+3

E

 

29

29

31,5

31,5

30

30

182

 

2. Előírt tananyag és követelmény

A tantárgyi tananyagot és követelményeket a mellékletek tartalmazzák.

3. Tankönyvek, tanulmányi segédletek és eszközök kiválasztásának elvei

A tankönyveket, tanulmányi segédleteket és eszközöket a következő szempontok alapján választjuk ki: szakmai igényesség, jó használhatóság, hatékonyan segítse a diákok önálló tanulását.

A tankönyvet a szakmai munkaközösség ajánlása alapján a szaktanár választja ki.

4. A magasabb évfolyamba lépés feltételei

 Magasabb évfolyamon csak azok a tanulók folytathatják tanulmányaikat, akiknek minden év végi érdemjegye legalább elégséges. Az a tanuló, akinek egy vagy két tárgyból elégtelen az év végi minősítése, javítóvizsgát tehet. Három, vagy több elégtelen esetén, továbbá ha legalább egy tantárgyból a javítóvizsga eredménye is elégtelen, csak évismétléssel folytathatja tanulmányait.

A nem tanköteles évismétlő tanuló felvételét nem tudjuk garantálni.

5. Az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, a magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei és formái

Iskolánkban a hagyományos ötfokozatú érdemjegyekkel minősítjük a diákok félévi és év végi, továbbá a tanév folyamán nyújtott szaktárgyi teljesítményét.

A tanév folyamán szerzett tudást rendszeresen mérjük. Egy-egy tárgyból félévenként legalább a heti óraszám másfélszerese számú érdemjegyet kapnak diákjaink. A teljesítményeket szóban is értékeljük az osztály, tanulócsoport előtt.

A tanulóink tudását, a tanulás folyamatosságát rendszeresen ellenőrizzük. A tudás, felkészülés mérése szóban illetve írásban történik. A számonkérés irányulhat a házi feladat, a napi tananyag, kisebb egység és egy-egy témakör ismeretének mérésére.

A feleleteket az 5 fokozatú skála alapján osztályozzuk:

 1 - elégtelen, 2 - elégséges, 3 - közepes, 4 - jó , 5 - jeles.

A feleleteket az osztály előtt szóban is értékeljük.

Az év végi érdemjegy a tanév során szerzett részosztályzatokon alapul, de a témazáró osztályzatok hangsúlyosabban számítanak.

Tanulóink magaviseletét és szorgalmát a félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban minősítjük az alábbi szempontok figyelembe vételével.

Magatartás

- példás (5) - Minden tevékenységben (tanulmányi és közösségi munka, önként vállalt feladatok) az adottságainak megfelelő aktivitással dolgozik, a tőle telhető legmagasabb igényszinten, önmaga és társai iránt igényes, felelősségteljes, segítőkész és megértő. Az iskola házirendjét betartja, munkafegyelme és magatartása példamutató. Semmilyen fegyelmi büntetést nem kapott. Osztályfőnöki, igazgatói vagy tantestületi dicséretben részesült. Legfeljebb három igazolatlan órája lehet.

- jó (4) - Tanulmányi munkájában jó szándékú igyekezettel helytáll. Társait általában segíti, a rábízott vagy vállalt feladatoknak tisztességesen eleget tesz. Munkafegyelmében, magatartásában az iskola házirendjéhez igazodni igyekszik. Legfeljebb osztályfőnöki figyelmeztetésben részesült. Igazolatlan óráinak száma nem haladja meg a hetet.

- változó (3) - Fegyelmezetlenségével tanárai és társai munkáját gátolja Az iskola házirendjét időnként megsérti.. Tanulmányi és közösségi kötelezettségeinek, vállalásainak megbízhatatlanul, rendszertelenül tesz eleget. Megjelenése, modora, hangvétele tanáraival, az iskola dolgozóival, társaival szemben kifogásolható. Legfeljebb igazgatói figyelmeztetésben részesült. Igazolatlan óráinak száma nem haladhatja meg a tizenhetet.

- rossz (2) - Hanyag munkájával és fegyelmezetlenségével a közösség munkáját nagy mértékben hátráltatja. Az iskola házirendjét többször és súlyosan megsérti, bántó viselkedésével és modorával, felelőtlenségével kirívóan rossz példát mutat társai számára. Tantestületi figyelmeztetést kapott. Igazolatlan óráinak száma eléri a tizennyolcat.

Szorgalom

- példás - Felkészültsége a tanítási órákon minden tárgyból megbízható, rendszeres, igényes. A tanítási órák munkájának aktív segítője. Képességeihez mérten egyenletesen, megfelelő szinten, következetesen dolgozik. Egy-egy területen - ha képes rá - kimagasló teljesítményt nyújt.

- jó - A tantervi anyagból megnyugtatóan felkészül, képességeinek megfelelő szinten teljesít. Munkájában rendszerességre törekszik.

- változó - Tanulmányi teljesítménye hullámzó, felkészülése pontatlan, hiányos, rendszertelen. Legfeljebb egy tantárgyból elégtelen év végi osztályzata van.

- hanyag - Tanulmányi munkája megbízhatatlan, hanyag, rendetlen, felelőtlen. Tanítási órákon nem dolgozik, az ott folyó munkával szemben közömbös. Két vagy több tárgyból elégtelen osztályzata van a tanév végén.

6. Az egyes modulok értékelése és minősítése, valamint beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe

A tantárgyi modulok követelményeinek elsajátítását a tanár év égi osztályzattal minősíti. Az évfolyam sikeres elvégzésének feltétele a legalább elégséges érdemjegy.

7. A középszintű érettségi vizsga témakörei

A középszintű érettségi vizsga témaköreit a Pedagógiai Programunk melléklete tartalmazza.

8. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek

Iskolánkban a tanulók fizikai állapotának mérésére a HUNGAROFIT tesztrendszer követelményeit és módszereit alkalmazzuk.

Záró rendelkezés

A Berzsenyi Dániel Gimnázium pedagógiai programjának egy példányát az iskolai könyvtárban betekintésre elhelyezzük, továbbá a www.berzsenyi.hu honlapon mindenki számára hozzáférhetővé tesszük.

 A Pedagógiai Programot a Berzsenyi Dániel Gimnázium nevelőtestülete 2004. április 14 -én elfogadta.

Az elfogadott Pedagógiai Programmal egyetértett az Iskolaszék és az Iskolai Diákönkormányzat.

 A Berzsenyi Dániel Gimnázium pedagógiai programjának egy példányát az iskolai könyvtárban betekintésre elhelyezzük, továbbá a www.berzsenyi.hu honlapon mindenki számára hozzáférhetővé tesszük.

 Iskolai Diák Önkormányzat  igazgató iskolaszék