Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban

Iskolánkban nagy hagyománya van a szociális érzékenyítésnek, a toleranciára és inklúzióra nevelésnek. Intézményünkben az IKSZ nem előzmények nélkül került bevezetésre 2012. szeptemberében, hanem a korábbi, a 9. évfolyamon kötelező hasonló programunk szerves folytatásaként, alkalmazkodva a megváltozott követelményekhez.

A Nemzeti alaptanterv által meghatározott egyik kiemelt fejlesztési terület, nevelési cél a „Felelősségvállalás másokért, önkéntesség”: „A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét.” (110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet)

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat teljesítése. (Az előrehozott érettségi vizsgákra nem vonatkozik ez a követelmény.)

„A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”.

Iskolánkban a következő tevékenységi területeken teljesíthető IKSZ:
A tanulóknak a fent nevezettek közül lehetőleg két tevékenyégi területről ajánlott szolgálatot választaniuk az iskolai kínálatból. Amennyiben a szolgálat jellege, a segített célcsoport igényei azt kívánják meg, az iskolai koordinátorral folytatott egyéni egyeztetést követően lehetőség van az 50 óra teljesítésére egy tevékenységi területen belül, akár egyetlen nagyobb szolgálat keretében is.

Amennyiben a teljesített hosszabb szolgálataikból 50 óránál néhánnyal kevesebbet sikerült összegyűjteniük, a tanítási év folyamán folyamatosan meghirdetett alkalmi akcióprogramokkal, rövidebb szolgálati lehetőséggel kiegészíthetik az órák számát a kötelező minimumra.

Az 50 órából összesen legfeljebb 25 órát teljesíthetnek a diákok az iskolán belül, kizárólag iskolai szervezésben megvalósuló szolgálatokkal (pl. berzsenyis tanulópárok, programszervezés gyerekeknek nyári táborainkban) - beleértve az ezekhez a szolgálatokhoz tartozó felkészítő és feldolgozó órák számát is – és / vagy az általuk választott, az iskola kínálatában korábban nem szerepelt non-profit szervezetnél. A választott szolgálat minden esetben meg kell feleljen a vonatkozó jogszabályoknak, az IKSZ alapelveinek és céljainak, valamint iskolánk IKSZ-szabályzatának. Amennyiben a diákok által javasolt szervezet aktuálisan nem tud nagyobb létszámú csoportot fogadni iskolánkból, de rendelkeznek folyamatosan megszervezésre kerülő IKSZ-programokkal más iskolák diákjai számára, kivételes esetben lehetőség van ezeknek az IKSZ-es csoportoknak a tevékenységébe becsatlakozni (a fogadó szervezetett létrejött együttműködési megállapodás megkötését és az iskolai jelentkezési lap leadását és jóváhagyását követően). Ez irányú kéréseiket legkésőbb január 31-éig kell eljuttatniuk az „elsőbbségi” postaládába, ha a tanítási év közben (is) szeretne gyermekük náluk IKSZ-et teljesíteni. Ha csak a nyári szünetben szeretne ott szolgálatot tenni, legkésőbb április 30-áig kell megadniuk a fenti adatokat, hogy az együttműködési megállapodás és a közös program létrejöhessen. Szolgálatot megkezdeni ebben az esetben is csak az iskolai jelentkezési lap leadása és jóváhagyása után lehet.

Az IKSZ keretein belül egy órán minden esetben 60 perces időtartam értendő. „A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.” [A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133. § (7) ] A szolgálat helyszínére való odajutás, az utazás ideje nem számolható el.

Iskolai közösségi szolgálatot a magántanulóknak is vállalniuk kell. Az IKSZ teljesítése alóli felmentést kizárólag azon az SNI-s tanulók kaphatnak, akik rendelkeznek a szakértői bizottság ez irányú hivatalos javaslatával, valamint az iskola intézményvezetőjének mentesítő határozatával.

A vidéki vagy külföldi bejelentett állandó lakhelyű tanulóknak lehetőségük van a minimum 50 óra egy részét, vagy akár teljes egészét a lakhelyük szerinti településen teljesíteniük a feltételeknek megfelelő non-profit szervezetnél, amennyiben rendelkeznek tapasztalatokkal az IKSZ területén vagy nyitottak a megismerésére. A választott fogadószervezetek nevét, valamint az IKSZ-koordinátoruk nevét és elérhetőségét a honlapunkról letölthető formanyomtatványon legkésőbb január 31-éig kell eljuttatniuk az „elsőbbségi” postaládába, ha a tanítási év közben (is) szeretne gyermekük náluk IKSZ-et teljesíteni. Ha csak a nyári szünetben szeretne ott szolgálatot tenni, legkésőbb április 30-áig kell megadniuk a fenti adatokat, hogy az együttműködési megállapodás és a közös program létrejöhessen. Szolgálatot megkezdeni ebben az esetben is csak az iskolai jelentkezési lap leadása és jóváhagyása után lehet.