Berzsenyi Dániel Gimnázium


Hírek
Aktuális, hírek

Bankó Károlyné - Teri néni

2015.01.18
Gyászjelentés

Bankó Károlyné

kémia-fizika szakos tanár

Iskolánk tanára volt 1968-2000 között.

Bankó Károlyné, Teri néni 1953-ban végzett az ELTE TTK fizika- kémia szakán. A Bolyai János Gimnáziumban eltöltött 12 éves tanári munkája után 1968-ban került a Berzsenyi Gimnáziumba. 1989-ben iskolánkból vonult nyugdíjba, 2000-ig nyugdíjasként tanította diákjainkat.

Született pedagógus volt, rendkívüli felelősséggel, elmélyült hivatástudattal rendelkezett.

Évtizedeken át olyan szeretettel, gondos törődéssel, empátiával, emberséggel és hittel végezte munkáját, hogy az általa nevelt generációk számára „Teri néni” fogalommá vált.

Pedagógusi pályafutásának egyik legfőbb érdeme egyfajta komplex embernevelés, melynek a tanítványok szakmai fejlődése mellett emberi kibontakozásuk is fontos része. Igényességre, emberségre nevelt. Mindenkor mélységes humánum és szociális érzékenység vezérelte. Segítőkészségben, áldozatvállalásban példát mutatott tanítványai és tanártársai előtt egyaránt.

Rendkívül magas erkölcsi és etikai mércét állított embertársai elé, melyeknek természetesen saját maga is megfelelt. Közösségformáló személyiség volt mind a tantestület, mind pedig a diákság körében.

Szerencsésnek mondhatta magát az az osztály, akinek Bankó Károlyné volt az osztályfőnöke. Sok szeretettel, közvetlenséggel és kedvességgel, ugyanakkor következetes szigorral foglalkozott osztályaival. Tanítványaihoz különösen erős érzelmi szálak kötötték. Szeretett diákjai felnőttként is élő kapcsolatot tartottak volt osztályfőnökükkel, osztálytársaikkal egyaránt.

20 éven át vezette az osztályfőnöki munkaközösséget. Az osztályfőnöki munkát a legmesszebbmenőkig hivatásnak tekintette. Ezt a szemléletet adta át fiatal, kezdő kollégáinak is, akik sokat köszönhettek segítő, jó szándékú tanácsainak.

Kedves tárgyának, a kémiának oktatását legalább annyira szívén viselte, mint tanítványainak nevelését. A fakultációs rendszer bevezetésekor részt vett a kémia tantervi korrekciójának kialakításában. Később, a kémia-biológia tantervű osztály megalapozásakor, az ehhez szükséges egyedi tanterv kidolgozásában működött közre. Tanítványai szépen szerepeltek az érettségi vizsgákon, évről-évre számosan vettek részt az Irinyi János Kémiai Versenyen és az OKTV-n. Volt diákjai közül jó néhányan a kémia tudomány, a vegyészet, vagy a gyógyszerészet elismert szaktekintélyei.

Aktív részese volt az iskolai élet sok területének, különösen azoknak, melyek a diákokkal való közvetlen, személyes kapcsolatra épültek. Több mint 10 éven át vett részt táborvezetőként vagy vezetőségi tagként a hagyományos „nulladikos” táborban.

Az ő tanítványának (Pamuk Istvánnak) szerzeménye a „berzsenyis induló”, melynek születéséről, első – 1968-as - bemutatkozásáról a következőket írta 1998-ban: „Emlékeim szerint tomboló tapsvihar tört ki, bár lehet, hogy ezekben az emlékekben már az is bennük remeg, ahányszor az első előadás óta eltelt 26 év alatt ezt a dalt berzsenyis diákjaimtól hallottam. Azt kell mondanom, hogy azon a napon született meg iskolánk indulója, s indult el máig is tartó sikeres pályáján.”

Tanítványai ragaszkodásának, szeretetének egyik ékes bizonyítéka a Kerekes Gábor-Füstös Géza duó (volt berzsenyis diákok) által írt, azóta évtizedeken keresztül a táborokban és iskolai rendezvényeken rendszeresen előadott, Teri néniről szóló dal.

http://www.berzsenyi.hu/diakelet/music/04_teri_neni_kg.mp3

Hozzá kötődik a berzsenyisek másik kedves dala, a „Mázas kancsó”, amit a legenda szerint annyira szeretett Teri néni, hogy eléneklésével egy-egy dolgozatot is halasztani tudtak tanítványai.

http://www.berzsenyi.hu/diakelet/music/15_mazas_kancso_tf.mp3

Ezek a táborokban, kirándulásokon gyakran énekelt dalok ma is őrzik a berzsenyisek számára Teri néni legendás tanári személyét.