Berzsenyi Dániel Gimnázium


Hírek
Aktuális, hírek

Digitális munkarendre való áttérés

2020.03.18
Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

A koronavírus járvány terjedése és az ennek következtében elrendelt veszélyhelyzet bevezetése miatt 2020. március 16-ától a Berzsenyi Dániel Gimnázium az eddigi rendes nappali munkarendben végezett oktatás helyett - előre nem meghatározott ideig – digitális munkarendre tér át. Az új digitális munkarendben történő együttműködés nagyfokú önfegyelmet és kitartást igényel mind a tanárok, mind a diákok és szülők részéről. Jelen levelünkben az újonnan kialakított munkarendről adunk tájékoztatást.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák át az alábbi tájékoztatót.

Előkészületek és tantestületi felkészülés

Az előkészületek a 2020. március 13-iki bejelentést követően elindultak. Első lépésként a Berzsenyi Dániel Gimnázium létrehozott egy digitális oktatásért felelős operatív munkacsoportot, amely 2020. március 16-án délelőtt áttekintette és elemezte az intézmény adottságait és lehetőségeit, majd ezt követően konkrét ajánlásokat fogalmazott meg a munkarend és a közös platformok kialakítására. Ezt követően ugyanazon a napon tantestületi értekezlet keretében osztottuk meg a pedagógus kollégákkal az eredményeket, melyet technikai képzés is követett az adott platformok használatára vonatkozóan.

Következtetések

A digitális oktatásra való áttérésnél alapvető szemléletváltásra van szükség. Az új munkarend bevezetésével az oktatás minden résztvevője mély vízben találja magát, a fokozatosság elvének érvényesülése nélkül, azaz az eltérő korú és felkészültségű pedagógusokat ’átlökték’ a 21. századba, ami azt eredményezi, hogy az élet és az iskola hirtelen nincs is olyan messze egymástól. A látszat ellenére helyzet elsősorban a pedagógiáról, nem csupán az eszközökről szól, azaz sok korábban megszokott, rutinszerű koncepció értelmezhetetlenné válik jelenlegi állapotában: pl. jelenlét, tanóra, órarend. A feladat hatalmas, de a lehetőségekhez képest kis lépésekben kell haladni. A diákok szempontjainak a figyelembevétele minden eddiginél fontosabbá válik. A tanulás elsőbbséget élvez a tanítással szemben – ám úgy, hogy az utóbbira is nagy szükség van.

A tanterven kívüli digitális munkarend kialakításának általános elvei

Az intézményvezetés és a digitális oktatásért felelős 6 fős munkacsoport a digitális munkarend kialakításánál – figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait és a gimnázium adottságait és lehetőségeit - a következő alapelveket tartotta szem előtt:

 • A digitális oktatás tanrendjét a normál oktatás időtartamához szükséges igazítani, hogy elkerülhessük a tanulók túlterhelését. Ez vonatkozik a tanulók és tanárok munkaidejének korlátozására, azaz a tanítás a 8- 15 óráig terjedő sávban valósulhat meg.
 • Szintén szükséges a következő két hónapban megtanítandó tananyag tekintetében bizonyos mértékű változtatásokkal és átrendezéssel is élni, átgondolva azt, hogy mit érdemes és lehet digitális formában megtanítani. A digitális oktatásban a tananyag mennyiségének nem körültekintő meghatározása a tanulói oldalon negatív hatást gyakorolhat. 
 • A digitális tanrend egyfajta tananyag tömbösítéssel jár, hiszen előtérbe kerülnek az időigényes módszerek, mint önálló tananyag feldolgozás, esszé jellegű számonkérés, stb. Emellett szükséges közvetlen konzultációs alkalmakat is teremteni olyan módon, hogy a tanár-diák direkt kommunikációját biztosító ’órák’ lehetőleg ne ütközzenek. Ehhez a rendes tanítási rendben használt órarendhez és a tantárgy óraszámához igazodva konzultációs órarendet alakítottunk ki. 
 • A kommunikációs felületek kialakításánál figyelembe vettük, hogy kevesebb, de annál sokoldalúbban használható felületeken történjen a tanítás, és ezek a felületetek megfelelő stabilitással működjenek a jövőben függetlenedve a kisméretű szoftveres megoldásokkal szemben.
 • A tananyagot és a tananyag feldolgozásához szükséges kereteket a tanárok munkaközösségenként, tantárgy-specifikusan egyeztetik, melyben a munkaközösségek nagy szabadságot élveznek.

 

Digitális felületek, amelyet a tanárok és a diákok használnak a tananyag átadásához, a foglalkozások megtartásához

 

A digitális platformok kialakításánál figyelembe vettük az iskolai adottságokat, az eddig a tanárok által használt felületeket, és a digitális ’zaj’ csökkentése érdekében megpróbáltuk a felhasználható kommunikációs források körét és számát meghatározni. Szintén figyelembe vettük, hogy a tanárok digitális képzettsége, felkészültsége, illetve akár a digitális eszközökhöz való hozzáférése is nagyban eltérő lehet.

Kapcsolattartásra:

 • az iskolavezetés a diáksággal és szülőkkel történő kapcsolattartása az osztályfőnökökön keresztül az osztályok levelező listáin keresztül történik, illetve a KRÉTA faliújság és a honlap használatával
 • a diákok és szülők közti kommunikációban a KRÉTA üzenetet, illetve az osztályok és csoportok aktualizált levelező listáit használjuk

Amennyiben a Kréta belépéssel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, akkor kérjük, írjanak a kreta.info@berzsenyi.hu email címre.

A tananyagok megosztására

 • KRÉTA házifeladat és üzenet funkciója
 • BDG saját felhő szolgáltatása (BDG Cloud)
 • Google Classroom (tanterem) szolgáltatásai és lehetőségei

Mindhárom felület tulajdonságaikat és használhatóságukat tekintve eltérő.

Tanár–diák konzultációs alkalmakra és on-line órák tartására (chat vagy video)

 • a Google Hangouts Meet szolgáltatásait használjuk

A konzultációs órák igazodnak a rendes tanítási időben tartott órarendhez, az egyes pedagógusok tanórái közül – az óraszámhoz igazodóan csoportonként egy-vagy két óra online konzultációra van lehetőség.

A fentiektől eltérő rendszerek alkalmazását olyan tanulói csoportok esetében engedélyeztük, akik már a rendes oktatás körülményi között is használtak digitális tudásmegosztásara alkalmas egyéb felületeket (pl. Trello, Microsoft Teams, stb.). Ugyanakkor jelen helyzetben nem támogatjuk újabb rendszerek és felületek további bevonását.

Számonkérés

A fent megadott online platformok mindegyike alkalmas a számonkérésre is. A számonkérés formáit – ugyanúgy, mint a rendes tanítási időben - a tanárok a csoportra és az egyes tanulóra vonatkozóan határozzák meg.

Végezetül …

Tisztelettel kérjük a Szülőket, hogy kövessék nyomon az osztályfőnökök és az intézményvezetés által küldött tájékoztatókat mind a levelezésben, mind a honlapon, ezzel segítve munkánkat.
Nagyban számítunk támogató együttműködésükre. Mindenkinek jó egészséget és kitartást kívánunk a nehéz időkben.

a Berzsenyi Dániel Gimnázium vezetése és digitális tantestülete

Budapest, 2020. március 18.